Twój dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Twój dzielnicowy

TWÓJ  DZIELNICOWY
Zadania realizowane przez dzielnicowych:
•         Gromadzenie informacji dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie stosunków społeczno – ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;
•         Zdobywanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
•         Utrzymywanie kontaktów z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
•         Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępczości, gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, obiektów narażonych na działalność przestępczą i innych miejsc ważnych ze względu na infrastrukturę lub uczęszczanych przez osoby podejrzewane o dokonywanie przestępstw i wykroczeń;
•         Zgłaszanie kierownikowi rewiru wniosków i propozycji dotyczących liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia służby, wskazywanie propozycji konkretnych przedsięwzięć (może być w formie karty zadania doraźnego).
•         Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, uczestniczenie w procesie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych;
•         Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
•         Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu;
•         Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i zatrzymywanie ich sprawców w uzasadnionych przypadkach;
•         Ujawnianie i reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie;
•         Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych, realizacja doprowadzeń do zakładów karnych lub aresztów śledczych osób na podstawie zarządzenia sądu;
•         Realizacja zadań w formie służby obchodowej;
•         Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, realizowanie pisemnych poleceń sądów i prokuratur;
•         Uzyskiwanie informacji od osobowych źródeł informacji i dokumentowanie ich w postaci meldunków informacyjnych.
Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby
 
                                             WYKAZ DZIELNICOWYCH KPP PAJĘCZNO

Dzielnicowy Miasta  Pajęczno - st.asp. Tomasz Wybraniec

rejon służbowy: miasto Pajęczno

tel. 47 84 572 17

 tel. 516434132  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.pajeczno2@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr I zdiagnozowano zagrożenia jakim jest spożywanie alkoholu poza lokalem pod nazwą GREEN CLUB mieszczący się w Pajęcznie na ulicy Zielonej 36. W rozmowach przeprowadzanych ze społeczeństwem z interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, KMZB, podczas obchodu rejonu służbowego czy też w czasie dyżurów w Urzędzie Gminy i Miasta Pajęczno otrzymywałem sygnały o wymienionym problemie. Zagrożenie w rejonie występuje w godzinach otwarcia lokalu ale także po jego samym zamknięciu. W rejonie tym znajduje się gęsta zabudowania domów jednorodzinnych gdzie w rejonie lokalu grupują się osoby w różnym wieku, spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce publiczne niejednokrotnie załatwiają tam też swoje potrzeby fizjologiczne . Następnie osoby te znajdując się w stanie po użyciu alkoholu niejednokrotnie poruszają się pojazdami mechanicznymi ,rowerami jak również pieszo powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla siebie jak również innym użytkownikom ruchu drogowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest wyeliminowanie przypadków popełniania wykroczeń spożywania alkoholu, wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa jak i również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz pieszych poruszających po ulicach przyległych do lokalu. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększaniu kontroli w pobliżu sklepu karaniu osób popełniające wykroczenia społecznie uciążliwe.

3. Proponowane działania.

Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami dotyczących pozyskiwania informacji na temat sprawcy czynów.. Przeprowadzaniu rozmów - współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Pajęczno. Legitymowania osób w rejonach gdzie popełniane są wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. Współpraca z osobami które mają zainstalowany monitoring w pobliżu miejsca zagrożonego.

4.Podmioty współpracujące:

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędach Gmin. Zlecenie zadań dla ZPI w KPP Pajęczno

 

5.Okres: II półrocze 2020 roku.

 


Dzielnicowy Gminy Pajęczno - asp. Robert Trzepański

rejon służbowy: miejscowości gminy Pajęczno

tel.47 84 572 17

tel. 789-145-229  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.pajeczno1@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr II jako główne zagrożenie należy wskazać zaśmiecanie oraz niszczenie terenu placu zabaw w miejscowości Patrzyków a także spożywania na jej terenie alkoholu w związku z tym, że bezpośrednio przy placu zabaw znajduje się jedyny sklep ogólnospożywczy w Patrzykowie . W rozmowach przeprowadzanych ze społeczeństwem podczas obchodu rejonu gm. Pajęczno otrzymywałem sygnały o tym, że w wymienionym miejscu popołudniami grupują się osoby, które kupują w sklepie alkohol a następnie na terenie placu zabaw spożywają go, zaśmiecają i niszczą.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie tego zjawiska i dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu kontroli terenu placu zabaw i okolic sklepu spożywczego w Patrzykowie, przeprowadzaniu rozmów z osobami przebywającymi na terenie placu zabaw i w pobliżu sklepu,karaniu za popełnianie wykroczeń

3. Proponowane działania.

Częste kontrole w rejonie sklepu spożywczego w Patrzykowie (w ramach obchodu). Współpraca ze sprzedawcami sklepu, informowanie o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu, uzyskiwanie informacji o osobach popełniających wykroczenia. Współpraca z GKRPA

4.Podmioty współpracujące.

Zlecanie zadań dla ZPI KPP w Pajęcznie. GKRPA Pajęczno – informowanie na bieżąco w uzasadnionych przypadkach. Monitorowanie systemów informatycznych - KMZB

5.Okres: II półrocze 2020 roku.


Dzielnicowy Gminy Strzelce Wielkie  i Gminy Nowa Brzeźnica -  st. asp. Marek Marona

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich ul. Częstochowska 14

w każdy piątek w godzinach 9:00-11:00

tel. 47 84 572 17

tel. 789145186  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.  

e-mail: dzielnicowy.pajeczno4@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr III dla mieszkańców miejscowości Nowa Brzeźnica jako głównym problem pojawiającym się w ostatnim okresie czasu należy wskazać grupowanie się młodzieży w rejonie szkoły podstawowej przy ulicy Kościuszki 100 w Nowej Brzeźnicy

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie tego zjawiska i dążenie do jego eliminacji . Ocena jego realizacji będzie polegała na zminimalizowaniu skarg pedagogów Szkoły oraz mieszkańców sąsiadujących ulic – Kościuszki i Szkolnej w Nowej Brzeźnicy

3. Proponowane działania.

 

Częste kontrole rejonu Szkoły. Rozmowy z pedagogami Szkoły. Rozmowy z mieszkańcami ul. Kościuszki , Szkolnej w Nowej Brzeźnicy

4.Podmioty współpracujące:
Zlecenie zadań ZPI KPP Pajęczno, Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy

5.Okres: II półrocze 2020 roku.

 


 

Dzielnicowy Gminy Sulmierzyce i Gminy Rząśnia -  asp. szt. Dariusz Święcki

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1

w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00

oraz

w Punkcie Przyjęć Interesantów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni ul. 1-go Maja 16A

w każdy poniedziałek w godzinach 17:30-19:30

tel. 47 84 572 17

tel. 516-434-106  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.  

e-mail: dzielnicowy.pajeczno5@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr IV dla miejscowości Dworszowice Pakoszowe jako głównym problem pojawiającym się w ostatnim okresie czasu należy wskazać popełnianie wykroczeń poprzez dokonywanie dewastacji placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej. W związku tymi sytuacjami odbierane były przez dzielnicowego skargi od mieszkańców z powodu występujących zagrożeń, wpłynęły również pisma z Urzędu Gminy w Sulmierzycach informujące o tym zjawisku.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie bądź wyeliminowanie zjawiskai. Plac zabaw dla dzieci znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Domem Nauczyciela, plebanią Kościoła w Dworszowicach Pakoszowych oraz budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ocena jego realizacji będzie polegała na analizie i porównaniu liczby zgłoszeń na podległym rejonie służbowym za okres od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku do porównywalnego do pierwszej połowy 2019roku

3. Proponowane działania.

Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami. Współpraca z osobami obsługującymi monitoring w pobliskich budynkach użyteczności publicznej. Kontrole wskazanego miejsca ( na bieżąco ).  Zadania dla ZPI i innych funkcjonariuszy

4.Podmioty współpracujące.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dworszowiach Pakoszowych Pani Ewelina Kobut.  Proboszcz Parafii Św. Andrzeja Boboli w Dworszowicach Pakoszowych Andrzej Gorgoń. Rozmowy z mieszkańcami Domu Nauczyciela w Dworszowicach Pakoszowych. Współpraca z strażakami OSP Dworszowice Pakoszowe.

5.Okres: II półrocze 2020 roku.


Dzielnicowy Gminy Kiełczygłów - sierż. szt. Rafał Okoń

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25

w każdy piątek w godzinach 9:00-11:00

tel. 47 84 572 17

tel. 789-145-346  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.  

e-mail: dzielnicowy.pajeczno3@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr II1 na jako główne zagrożenie należy wskazać zaśmiecanie oraz niszczenie terenu siłowni i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Kiełczygłów a także spożywanie na jej terenie alkoholu . W rozmowach przeprowadzanych ze społeczeństwem podczas obchodu rejonu gm. Kiełczygłów oraz podczas dyżurów w Urzędzie Gminy Kiełczygłów otrzymywałem sygnały o tym, że w wymienionym miejscu popołudniami i wieczorami grupują się osoby, które nie korzystają z urządzeń zgodnie z przeznaczeniem w wyniku czego często ulegają one uszkodzeniu, przesiadują na terenie siłowni, spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce butelkami czy opakowaniami po chipsach.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie tego zjawiska i dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu kontroli terenu siłowni i boiska, przeprowadzaniu rozmów z osobami przebywającymi na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej w Kiełczygłowie,karaniu za popełnianie wykroczeń, kontroli KMZB oraz sprawdzaniu rejestru interwencji SWD.

3. Proponowane działania.

Częste kontrole w rejonie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kiełczygłowie (w ramach obchodu). Współpraca ze Szkołą w Kiełczygłowie – udostępnianie zapisu monitoringu obejmującego kompleks sportowy przy Szkole. Poruszenie tematu o odpowiednim zachowaniu na terenie kompleksu sportowego podczas przeprowadzanej pogadanki w szkole. Informowanie dyrektora Szkoły w przypadku ujawnienia nieprawidłowości. Rozmowy z mieszkańcami na temat sytuacji zachodzących na terenie kompleksu sportowego. Kontrola KMZB i rejestru interwencji SWD

4.Podmioty współpracujące.

Zlecanie zadań dla ZPI KPP w Pajęcznie. Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie

5.Okres: II półrocze 2020 roku.

 
                                                 DZIELNICOWI – KOMISARIAT DZIAŁOSZYN


Dzielnicowy Miasta  Działoszyn -  asp. Krzysztof Konieczko

 tel. 47 84 574 13

 tel. 789-145-420  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn1@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

 Rejon służbowy nr VI ( miasto Działoszyn ) zagrożony jest wykroczeniami polegającymi na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych tj. w rejonie Placu Wolności (rejon fontanny, przystanków PKS ) oraz znajdującego się w jego obrębie sklepu spożywczego GS - „Nasz Sklep”

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych tj. w rejonie Placu Wolności (rejon fontanny, przystanków PKS ) oraz znajdującego się w jego obrębie sklepu spożywczego GS - „Nasz Sklep” za okres pierwszego półrocza 2019 roku do analogicznego okresu roku 2018.

3. Proponowane działania.

Rozmowy z właścicielem / sprzedawacami w/w placówki handlowej - ( na bieżąco ). Rozmowy z mieszkańcami Działoszyna na temat powyższego zagrożenia - ( na bieżąco ). ( należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty poza policyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp. bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia )

4.Podmioty współpracujące.

- Urząd Miasta i Gminy Działoszyn - ( KMZB ). Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla „Nad Wartą” - ( KMZB ). Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla „Na Stoku” - ( KMZB ).  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ( KMZB )

5.Okres: II półrocze 2020 roku.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzielnicowy Gminy  Działoszyn i Gminy Siemkowice -  sierż. sztab. Mariusz Tkaczyński

tel. 47 84 574 13

tel. 789-145-381  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn2@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr II obejmującym gm. Działoszyn – zdiagnozowano problem polegający na nieprawidłowym parkowaniu samochodów ciężarowych, tj. naruszanie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub długości przekraczającej 12 metrów, w miejscowości Sadowiec Wrzosy w szczególności w rejonie posesji nr 15 / gm. Działoszyn /

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów ciężarowych w wyżej wskazanych miejscach. Ocena będzie polegała na porównaniu i analizie liczby nałożonych mandatów karnych oraz pouczeń lub skierowanych wnioskach o ukaranie za ujawnione wykroczenia na podległym rejonie za okresie pierwszego półrocza 2018 do analogicznego okresu 2017 roku.

3. Proponowane działania.

Kontrola miejsc gdzie najczęściej dochodzi do wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów ciężarowych.

Prowadzenie systematycznych rozmów z właścicielami firm transportowych oraz kierowcami samochodów ciężarowych - ( na bieżąco).

Rozmowy z mieszkańcami m. Sadowiec Wrzosy na temat powyższego zagrożenia - ( na bieżąco).

Współpraca z radnymi Rady MiG Działoszyn z powyższego rejonu , sołtysem wsi Sadowiec Wrzosy - ( na bieżąco )

 

4.Podmioty współpracujące:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, Radni Rady Miasta i gm. Działoszyn, Burmistrz MiG Działoszyn, sołtys wsi Sadowiec Wrzosy, lokalna społeczność, weryfikacja zgłoszeń z KMZB

5.Okres: II półrocze 2020 roku.